NL Hold'em T4483550056 6/45 won 675 play chips
NL Hold'em T448460111 7/45 won 540 play chips
NL Hold'em T448625270 12/45
NL Hold'em T448611569 15/45